Milosrdenství

30. srpna 2014 v 22:43 | Daniel |  Pro křesťany

Proč dnes Bůh po křesťanech chce jiné chování než po lidech starého zákona? A Jaké?Bůh po lidech Starého Zákona vyžadoval něco jiného než co požaduje po lidech Nového Zákona. Co tím myslím, je vidět na tomto příběhu:
4.Mojžíšova 15:32 Když byli synové Izraele v pustině, našli muže, který sbíral v sobotní den dříví. Ti, kdo ho našli, jak sbírá dříví, ho přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé pospolitosti. Nechali ho u stráže, protože nebylo rozhodnuto, co se s ním má dělat. Hospodin řekl Mojžíšovi: Ten muž bude jistě usmrcen! Ať na něj celá pospolitost venku za táborem hází kamení. Celá pospolitost ho vyvedla ven za tábor, házeli na něj kamení, takže zemřel, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.
Lidé Starého Zákona (SZ), jak je vnímáme z Bible, jsou pro nás fyzickým obrazem "Boží spravedlnosti", resp. fyzickým zpodobením Božího duchovního Zákona spravedlnosti, který měli od Boha skrze Mojžíše. Mojžíš je hoden důvěry a úcty, že Zákon není jen lidské slovo: 4.Mojž12:1-8.
Tuto spravedlnost vykonávali dříve či později lidé nebo i sám Bůh. Bůh se tehdy dost často "projevoval fyzicky", což byla pro tehdejší "barbarskou" dobu poněkud normální věc. Lidé tehdy měli v Bohu fyzickou oporu, že se nemají bát fyzických nepříjemností, budou-li hledat celým srdcem Hospodina, protože v Bibli je zaslíbení, že Bůh sám za ně bude fyzicky bojovat 5.Mojž 3:22. Např. trest smrti je v Hospodinových očích (když čtu Bibli) poměrně obvyklá varianta trestu - např. dobytí zaslíbené země. 5.Mojž18:9, 5.Mojž 9:4 Je to zřejmě takový výchovný proces celého lidstva. Od počátku bylo vše požehnáno, teprve s příchodem hříchu začala existovat smrt a války: Gn1:31,Gn3:22,Gn5:5.

2. Starý Zákon (trocha shrnutí)

Knihy zákona nejsou jen příkazy a zákazy, ale i slova lásky. Bůh varuje, aby se lidé přidrželi Božích cest, protože Hospodin je Bůh žárlivě milující, nebo slova poučná, abychom nebyli neteční k vlastní krvi nebo Boží popis schrány a jiných potřebných věcí pro vykonávání bohoslužby, apod.

Trojí aplikace zákona
Zajímavé je, že Zákon v Bibli se dá aplikovat třemi způsoby.

Za prvé - nikdy nezhřešit (tj. být Bohu věrný) a pak víme, že budeme žít věčně s Bohem.
Za druhé - pokud zhřešíme, je možné příjmout trest smrti, což není vůbec neobvyklé, když má člověk špatné svědomí a zemřít v hříchu.
Za třetí - místo trestu smrti je v Božích očích lepší přiznat před Bohem vlastní chybu, činit pokání a přinést s sebou některé chovné zvíře jako odplatu za hřích.

Ten třetí způsob odpuštění je možný čistě z Boží milosti, kterou Bůh není nijak povinen darovat. Ale Bůh je nekonečně milosrdný, takže chce této možnosti využívat k našemu očistění - díky za to. Proto když ve SZ někdo zhřešil a měl by třeba nekajícné srdce, tak měl Bůh vždy svobodu vynést soud nebo si "zakrývat oči" před hříšnými lidmi, kteří obětovali zvířata, ale nečinili pokání. Dnes to funguje naprosto stejně, akorát na Duchovní úrovni.
Pozn: což je mimochodem další příklad toho, že kdysi byli lidé "fyzický předobraz Božího věčného neviditelného duchovního zákona". Jakože si dnes Bůh zakrývá oči přes pokrytcem, který se modlí, ale nečiní pokání.

Já si myslím, že i v případě muže, jenž sbíral dříví v sobotu, bylo možné zákon aplikovat tím milosrdným způsobem. Pokud si však uvědomíme, jaký je Bůh (svatý), jaké má vlastnosti (nekonečně moudrý, velký,...) a jak se chová (je skryt pro naši ochranu i svůj záměr), nepříjde nám divné, že v případě své větší přítomnosti (např. v mračnu nebo ohni) má moc i vynést spravedlivý soud nad svévolníkem. A právě to rozhodnotí Boha vykonávat přísný fyzický soud nás má velmi názorně naučit, že si máme uvědomovat závažnost hříchu a kam hřích směřuje.

Toho Bůh zřejmě využil, aby se lidé Starého Zákona stali fyzickým zpodobením "duchovní Boží spravedlnosti".

Příklad
To, že zákon lze aplikovat tím třetím způsobem mimo jiné plyne i z NZ, kdy je možné, aby opravdu každý člověk činil pokání. Přesto bych tento princip rád ukázal na následujícím SZ příběhu.
4. Mojžíšové 17:6 Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Áronovi: "Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu." Když se však pospolitost shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátili se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva. I šel Mojžíš s Áronem před stan setkávání. Hospodin k Mojžíšovi promluvil: "Vzdalte se od této pospolitosti! Chci s nimi rázně skoncovat." Tu padli oba na tvář a Mojžíš řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv, pohroma již začala." Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění. Ale pohroma v lidu již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid. Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. Mrtvých při té pohromě bylo čtrnáct tisíc sedm set, kromě mrtvých v případě Kórachově. Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena.

Všimněte si, že Mojžíš v podstatě neuposlechl přímý Hospodinův rozkaz, aby se vzdálili "od" pospolitosti. Mojžíš si tento rozkaz vyložil po svém a velmi pohotově vyzval Árona, aby běžel "k" pospolitosti a vykonal za ně smírčí obřad. Ono, Mojžíš s Áronem byli svatí, Bohem vyvolení kněží, proto si to i mohli dovolit. Samozřejmě, že pokud by Bůh chtěl, nemusel by toto chování Mojžíšovi dovolit. Je to totiž vždy na Bohu, zda příjme takovou oběť (ti lidé zrovna neměli 100% kajicné myšlenky), ale Bůh je velmi milosrdný.

milosrdenství a ne oběti Matouš 9:13: Ti lidé neměli kajícné srdce a Bůh v takovém případě mnohem méně často uděluje milost. Z toho plyne, že Bůh si mnohem více přeje poslušnost než vzpouru a zvířecí oběti. Izaiáš 1:11-16

Starý a Nový Zákon je pro nás dostatečnou definicí hříchu Pro sz lidi muselo být písmo dostatečným zdrojem informací o Boží vůli, jinak by se nikdo nemohl zalíbit Bohu. Samozřejmě pro nás je důležitý také Nový Zákon, protože nás osvobozuje od litery zákona. Co se však týče definice, co je to hřích, měl by teoreticky stačit pouze Starý Zákon. Ovšem že Nový Zákon může objasňovat některé skutečnosti pokud ten Starý není např. velmi jednoznačný, přesto by však ten Nový neměl teoreticky nepřinášet v učení nic nového.

Např. milost není nic nového. Ježíš učil věci ze Starého Zákona, vycházel z něj a přineslo nám to Nový Zákon.
Proto když nevíme, jestli je něco hřích, měli bychom přemýšlet, jestli ve Starém nebo NZ nenajdeme vodítka místo např. časopisů od Svědků Jehovových a jiných zdrojů - pokud ovšem nejsou založené na Bibli s konzistentní interpretací.

3. Nový Zákon

Jestliže je Mojžíš hoden úcty jako ten, který mluvil k lidu to, co mu sdělil Hospodin, čím spíše je hoden úcty Ježíš Nazaretský jako ten, který byl u toho, kdo mluvil k Mojžíšovi.

Dnes je třeba poslouchat slova Ježíšova, který nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Co to znamená?
Lukáš 4:16 (Ježíš) Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."

1. poznatek o NZ: léto milosti Hospodinovy
Ježíš v podstatě přišel ohlásit, že od nynějška Bůh preferuje milosrdenství. Že již nechce sám fyzicky bít/zahubit národ Izrael (ani žádný jiný, ani jednotlivce) kvůli hříchu, ale že bude místo toho vyčkávat na každého hříšníka a radostně udělovat milost, která je možná skrze dokonalou oběť Ježíše Krista. Ne, že by Ježíš nepřinesl spoustu dobrého učení a pod, pointa je, že vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Ježíš to vyhlásil na pokyn svého Otce a dokonal Otcovu vůli svou dobrovolnou smrtí na kříži. Protože byl vlastně Boží podstaty, tak jeho fyzická oběť postačuje pokrýt hříchy všech lidí za celou historii lidstva (asi proto, že Bůh existuje mimo čas a prostor). Jeho hodnota je nekonečně větší než zvířecí a lidská.
Proto již není nutné přinášet podle zákona býčky, holoubata, apod., přesto je Zákon právně v pořádku a nám může být odpuštěno. Jediné, co zbývá, aby tato smírčí oběť byla dokonána, je naše vůle přiznat před Bohem v modlitbě své chyby a činit pokání (stejně jak to bylo ve Starém Zákoně). Takto Ježíš nezrušil Zákon, ale naplnil. Může to vypadat, jako by byl zrušen, ale není to pravda. Matouš 5:17

Jóel 3:1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

2. poznatek o NZ: příjde Duch svatý
V textu od Jóela se píše, že Bůh sešle svého Ducha na všechny lidi (,kteří činí pokání a prosí). Dnes je tedy Bůh přítomen v každém z křesťanů, stejně jako tomu bylo (ale ne všem lidem) ve Starém Zákoně: Numeri 11:25. Zato však Bůh není přítomen fyzicky, aby vykonával spravedlivé tresty hned, neboť Boží vůli je, aby každý člověk došel k pokání: 2 Petrův 3:9. Co se týká spravedlivého trestu nebo odměny, k tomu dojde v poslední den, jehož datum zná pouze Bůh Otec. Bůh dnes projevuje pouze svou milost a téměř žádné fyzické tresty, i když v podstatě může (jakože vždycky mohl) neprojevit milost a rovnou fyzicky potrestat, On však s výkonem trestu prodlévá, protože ustanovil dokonalou možnost odpuštění a touží, aby jí využilo co nejvíce lidí.

4. Srovnání Nového a Starého Zákona

Kdysi Boží lid představoval "Boží spravedlnost" (lidé spravedlnosti).
Dnes křesťané představují "Boží milost" (lidé milosti).

Již nemá smysl vykovávat tresty hned.

1) Bůh se ve Starém Zákoně projevoval fyzicky hned, aby více méně žehnal nebo proklínal (finančně a zdravotně). Bůh od počátku ve všem šel příkladem, jak potom vyžadoval po lidech (dokonce i v dodržování sobotního odpočinku, ačkoliv sám odpočívat nepotřebuje) nebo v konání fyzické spravedlnosti. Lidé SZ byli spaseni z "konání této spravedlnosti".
2) V Novém Zákoně Bůh není přítomen fyzicky, aby žehnal nebo proklínal a aby se nám fyzicky dobře vedlo, zato však seslal Ducha svatého, aby byl s křesťany Duchovně až do skonání věků: Jan16:7, Matouš 28:20. Ježíš Kristus šel příkladem v konání milosti (nesouzení, odpouštění, konání nesoběstředné lásky) Lidé NZ jsou spaseni z "konání milosti".

Příklad konání spravedlnosti: ukamenování hříšníka
Příklad konání milosti: odpuštění hříšníkovi

- Co to znamená, že Bůh se projevoval fyzicky a dnes ne?
I dnes se Bůh může projevovat fyzicky, akorát se to spíše týká fyzického potrestání za hřích, jako třeba že Bůh sešle oheň z nebe, aby pozřel hříšníky. I když i to nemusí být pravda, protože milost je Boží dar, spíš že milost je preferována.

- Co to znamená, že Bůh po lidech Starého Zákona vyžadoval něco jiného než co požaduje po lidech Nového Zákona?
Lidé staré smlouvy měli aplikovat Zákon do svého života často i tím druhým způsobem, ale my pouze tím třetím a z toho budeme spaseni. Vždyť Ježíš učí, že nemáme soudit, abychom nebyli souzeni, ale přenechali veškerý soud Hospodinu Lukáš 6:37, Římanům 12:19.

5. Spasení z lásky (z milosti)

Mimochodem, definice milosti je prý něco, co si nezasloužíme.

O tomto mám článek o Lásce.

Shrnutí: Co pro nás znamená Starý Zákon, Nový Zákon a Bible jako taková?

Víme, že Starý Zákon je tedy platný a dnes ještě naplněný v Kristu. Tedy je nutné i ke zdánlivě nelogickým pasážím vymyslet nějakou interpretaci z hlediska Nového Zákona. To znamená, že se na jednotlivé verše musíme dívat očima křesťana a říkat si: Jak mě asi toto ovlivní, jestliže znám učení Ježíše Krista o milosti apod.

Bible pro křesťana ovšem nemá být Bohem. Bůh je osobní Bůh, tedy mu záleží na Vaši situaci právě teď a postará se o Vás, jako se postaral o lidi tehdy ve Starém a Novém Zákoně. Váš život je jako "páté evangelium", další kapitola, která by mohla být přidaná do Bible. Takže si nemyslete, že Bohu budete bliž jen proto, že budete studovat Bibli. Bůh je Bohem každodenního života, proto nechte Boha pracovat na Vašem životě a Bibli berte jako poučku, jak lépe milovat druhé.

2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Římanům 8:4 a aby tak spravedlnost požadovaná Zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí (hněvem), nýbrž vůlí Ducha (tj. odpuštěním).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama