Ježíš Kristus

19. března 2011 v 11:13 | Danek |  Pro křesťany
Kdo je Ježíš Kristus? Bůh, člověk nebo obojí?


Ježíš srdce
Žalmy 8:5 Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?
6 Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu ,
korunuješ ho slávou a důstojností.
7 Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou,
všechno pod nohy mu kladeš:
8 všechen brav a skot a také polní zvířata
9 a ptactvo nebeské a mořské ryby,
i netvora,který se prohání po mořských stezkách.
10 Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Filipským 2:5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:
6 Způsobem bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl ,
7 nýbrž sám sebe zmařil ,
vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil,
v poslušnosti podstoupil i smrt,
a to smrt na kříži.
9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše
a dal mu jméno nad každé jméno,
10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé
koleno
- na nebi, na zemi i pod zemí -
11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán.

Mám tady 2 verše, které říkají zdánlivý opak. O obou si myslím, že můžeme s jistotou říct, že mluví o Ježíšovi. V prvním případě to můžeme vidět na tom, že 1) nevím o kom jiném by řeč jinak byla a za 2) je tam uvedeno syn člověka a tak o sobě Ježíš často hovořil. A v tom 2. případě je to jasné z 2:5.

Jak může někdo být a zároveň nebýt roven Bohu?
Víme že existuje Otec, Syn a Duch svatý. Pro dobré vysvětlení mě napadlo, že bych si mohl doplnit do první ukázky slovíčko "Otci". ... že není roven Bohu Otci. To že Ježíš není roven Bohu Otci, to je přece jasné i z jiných Biblických veršů:
Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. (1.Korintským 11:3, 1 Korintským 3:23)

Tak teda když není roven Bohu, tak jak může být roven Bohu? Odpověď je ve slovíčku: "Způsobem bytí" byl roven Bohu. Co mě z toho plyne je, že Ježíš Bůh opravdu je, přestože je jako Syn podřízen Otci. Další nádherné věci, které se můžeme dovídat o Ježíšovi máme v tom Žalmu v 7 verši.

Boží původ

Co je dílo Božích (Stvořitelových) rukou? Je to stvoření. Genesis 1:1 Proto se domnívám, že předtím, než by Bůh cokoli stvořil, neexistoval ve vesmíru jediný atom hmoty.

Izajáš 40:26 "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?" Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.
Jób 22:12 Což není Bůh vyšší než nebesa? Pohleď na nejvyšší hvězdy, jak jsou vyvýšeny.
5.Mojž 4:35 Tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh; kromě něho není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě napomenul, na zemi ti dal spatřit svůj veliký oheň a jeho slova jsi slyšel zprostředku ohně. ...... Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.
Izajáš 43:13 Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám?"
Izajáš 44:6 Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: "Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! ... Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím."
1 Královská 8:60 aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný.
Koloským 1:15 ...Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím...

I my se můžeme oprávněně ptát: Proč vlastně vůbec existuje něco a není raději (i v celém vesmíru) vůbec nic? Kde se tu vše vzalo - vždyť v prázdné místnosti samo o sobě taky nikdy nic nevznikne. Boha nepotřeboval nikdo stvořit, ale existuje sám o sobě. Kdo je jako On?

Ježíše ctít jako Otce?

Tedy Ježíšovi je podřízeno vše, co je stvořené, tedy to co Bůh musel svýma (Božskýma) rukama vytvořit ze své moci a slávy.
Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Moment! Kdo že to musel svýma "rukama" stvořit?
Koloským 1:15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.

Jednorozný Syn
Ježíš je tedy vládcem nade vším, co je na nebi i na zemi. Zajimavý je v tomto kontextu Židům (Hebrejcům) celá 1.kap.
Židům 1.5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.'
Vidíte jaká to výsada? Oč Ježíš převyšuje anděly, vždyť žádný z andělů nemůže říct, že je ("biologickým") Synem Boha Otce. Někteří tento verš mají za důkaz, že je Ježíš stvořen, protože měl počátek. Stejně tak bychom mohli tento "počátek" vztáhnout k prvnímu verši celé Bible (Gn1:1) a říct naopak! Co je počátek v Božím měřítku? Vždyť dříve než byl svět, on jest. Jan 17:5 Navíc jak by mohl být stvořen, když naprosto vše, co je stvořeno, je stvořeno Ježíšem? Ne stvořen, ale zplozen!
Jan 3:16 "Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

V Bibli se setkáváme s výrazy, že i my lidé jsme synové Boží anebo že andělé jsou synové Boží. Ale je jenom jediný Syn Boží, Ježíš Kristus, kterého Bůh zplodil. Lidé i všichni andělé jsme byli stvořeni. Když se člověku narodí dítě, je stejné podstaty jako jeho otec a matka. Tak stejně i Ježíš je stejné podstaty jako Bůh Otec a je mu podřízen jen v tom smyslu, že je to Jeho Syn, ale pořád je Boží podstaty, pořád je částí Boha a je s ním absolutně v souladu.

Co to znamená modlářství
Izajáš 42:8 Já jsem Yahweh. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
Zde Bůh jasně označuje, že modlářství znamená uctívání stvoření jako Boha. Proto svou chválu a slávu nikomu nedá, aby nebyl modlář. Sklon k modlářství mají lidé, kdy uctívají jako Boha to, co sami vytvořili svýma rukama. Znovu se zde jedná o dvojici slov stvoření vs Stvořitel.
Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce.
Z toho verše si můžeme uvědomit, že uctívání Ježíše jako Boha není modlářství, protože ho máme ctít jako Otce. Ježíš není stvořený, ale zplozený, tedy je stejné podstaty jako Bůh. Mohu k tomu ještě říct to, že už vůbec to, že se k Ježíšovi modlíme znamená to, že je všudypřítomný. Kdežto stvoření nemá Boží podstatu a ani všudy-přítomné není.
1.Timoteus 2:5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

A tak věříme, že Ježíš byl plnohodnotný člověk, stejně jako je plnohodnotný Bůh. Při početí tam hrál roli Duch svatý a určitě ne pozemský Josef. Za matku měl Marii, která je pouhý člověk a proto bychom se k ní (podle mého soukromého názoru) neměli modlit -> modlářství.

Duch svatý

Co se týče Ducha svatého, tak ten si zaslouží větší úctu než jakou mu podle mého názoru dávají svědci Jehovovi. Píšou ho s malým "d", ale Boha Otce s velkým B, kdežto satana s velkým S. Já osobně bych satana psal jako výjimku s malým s, i když to je prý jeho jméno. Jde mi o to, že ve světě je totiž mnoho duchů, ale jenom jeden Duch svatý, který je od Boha. O Duchu svatém je řečeno:
Matouš 12:31 Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.

Duch svatý jako osoba?
Neřekneme například, že pes je osoba, jinak bychom mu docela nadržovali. Ze stejného důvodu se podle mě nemůže říct, že Bůh je osoba, jinak bychom mu docela křivdili. Slovo osoba je totiž chápáno asi jako moc primitivní, abychom jej používali na Boha. Možná Osoba s velkým O. Proč Osoba? Tím se chce zdůraznit jedna věc. Lidská osoba je zřejmě někdo, koho můžeme potkat a mít konverzaci. To o Ježíši Kristu či Bohu Otci platí určitě, vždyť je poznat možné je. Jan14:21 Co ale platí o Duchu svatém?

Římanům 8:26 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se [za nás] přimlouvá vzdechy, (které nelze vyjádřit slovy).
Jan 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Skutky apoštolské 13:2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal."

V těch verších jsou zmíněny následující vlastnosti:
  • Duch svatý má svaté touhy
  • Jsme schopni poznat Ducha svatého, když k nám příjde.
  • Duch svatý mluví
Proto považujeme i Ducha svatého za Osobu, ke které se modlíme, děkujeme a prosíme.

Boží trojjedinost?

Vůbec jsem neplánoval dokazovat Boží trojjedinost, spíš jen mluvit o Ježíšově Božství, ale když už jsem se dostal až sem, tak chci ještě zmínit pár společných vlastností a rolí, které má Duch svatý a Ježíš. Nejen Duch svatý je přímluvce, ale i o Ježíšovi je řečeno, že se za nás přimlová. Anebo je jedno, jestli řekneme: Přijali jsme do našeho života Ježíše Krista anebo Ducha svatého. I v Bibli to tak je.
Jan 14:23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
Jan 7:39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
Duch svatý, Ježíš a Bůh Otec jednají absolutně jako jeden Bůh, proto je jenom jeden Bůh, protože jsou absolutně v souladu. (přestože tam platí ta hierarchie, že Otec je větší než Ježíš)
Jan 10:29 Můj Otec,a který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky [mého] Otce. Já a Otec jsme jedno.
Jan 10:28 a já (Ježíš) jim dávám život věčný; a nezahynou (na věčnost) a nikdo je nevytrhne z mé ruky.
Moje rozumování: Možná je Ježíš jakoby oddělená duchovní část Boha. Proto je Otec větší než Ježíš, proto jsou jedno a to samé, proto je Ježíš jakoby jednorozený Syn Boží, proto byl Ježíš hned od počátku jako Bůh a proto byl vždy "u Boha". Jan 1:1; 14; O Duchu svatém je řečeno, že vychází od Otce.

Kde je Bůh dnes?

Příbytek byla ve starém zákoně část chrámu. Byla to místnost zakrytá oponou. Místnost byla skrze zvířecí oběti svato-svatá, nejsvětější, kde se člověk přímo setkával s živým Bohem. Tato místnost byla úplně uprostřed chrámu, kde byla i truhla smlouvy, ve které byli desky desatera přikázání. Do této místnosti mohli vejít pouze kněží. Tehdy když se hříšník přiblížil k živému Bohu, na místě byl mrtvý. To je i varování pro nás, abychom žili nový život a duchovně nezemřeli.

Ta místnost je naše srdce. Jan 14:23 Zde se setkáváme s Bohem, kde jen Bůh vidí, co se v nás děje. Kdo nechá Boha vstoupit do jeho života, je šťastný člověk.

Závěr:
Doplňující verše, že Ježíš je Bůh:Skutky 12:22-23; Jan 20:28;...

Když čtu Bibli, uvědomuju si, že opravdu miluju Boha. Miluju Ho protože se o něm dovídám krásné věci a to je fakt slabé slovo.

Izaiáš 43:1 Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi!
4 Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama